УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Това споразумение се сключва между resto.bg и потребителите ползуващи услугите на сайта, независимо дали те са регистрирани в него или не. Използуването на тази хипер-връзка от потребителите се приема като съгласие с условията на това споразумение. При несъгласие потребителите са освободени от ангажимента да ползуват услугите на resto.bg.
Resto.bg предоставя своите услуги, така, както ги е описала в web-сайта си, без да поема никаква отговорност за евентуални физически или логически проблеми възникнали върху потребителските компютри като загуба на информация, заразяване с вируси и други.

Права и задължения на resto.bg

1.    Публикуване на предоставената от фирмата актуална информация.
2.    Своевременно извършване на платена услуга и регистрация на заплатилите абонамент.
3.    Своевременна корекция на записите по желание на фирмата-потребител.
4.    Редакция на некоректно подадени данни за дейността на фирмата при попълване на клиентската форма.
5.    Премахване връзката към web-страница, която не работи повече от 7 дни от подаване на информация от страна на потребителя.
6.    Недопускане на записи с порнографско или еротично съдържание и такива нарушаващи Интернет етиката, законите на РБ и международните актове.
7.    Resto.bg се задължава да не публикува служебната информация за фирмите обявена в клиентската форма, освен с тяхно съгласие, с изключение на случаите когато се    засягат правата и интересите на resto.bg или това е поискано по съответния законов ред от държавните органи.
8.    Resto.bg запазва правото си без предварително уведомяване да прекрати взаимоотношенията си с потребителя, в случай че установи нарушения в изпълнението на        условията от Споразумението, Интернет етиката, законите на РБ и международните актове, като не дължи никакви обезщетения и компенсации.
9.    Resto.bg не възстановява суми за неправилни и неподходящи за бизнес каталога записи, тъй като счита, че потребителят се е запознал с условията по това споразумение.
10.    Resto.bg не възстановява никакви суми за услуги, едностранно и предварително прекратени от клиентите, без оглед на срока, за който са заплатени услугите.
11.    Resto.bg не поема никакви ангажименти, отнасящи се до взаимоотношения на потребителите с трети лица, като не поема отговорност за пропуснати ползи и претърпени    вреди, произтичащи от такъв вид взаимоотношения.
12.    Resto.bg запазва правото си да променя и подобрява вида на услугите си по всяко време, като се ангажира с навременно уведомяване на потребителите си чрез        публикуването на съобщения в това споразумение или като ги уведомява лично в писмен вид. В даден срок, ако фирмите - потребители не заявят несъгласие с        направените промени, то те се считат автоматично обвързани с тях. При заявено несъгласие в дадения срок resto.bg може да прекрати временно или окончателно        взаимоотношенията си с фирмата-потребител.
13.    Resto.bg има право да изпраща уведомления по факс или email, с което писмената форма се счита за спазена.
14.    Resto.bg има право да използва кукита (cookies) в собствените си интернет страници и в тези, които разработва за клиентите си.
15.    Resto.bg има право да изпраща служебна поща на участниците в www.resto.bg  до изричното им отказване от нея.
16.    Resto.bg не носи никаква отговорност за смисъла, верността и авторските права на информацията публикувана на клиентските web-страници.
   

   Права и задължения на потребителите на resto.bg

1.    Своевременно уведомяване за настъпили промени по информацията за контакти и URL.
2.    Потребителят носи пълна отговорност за смисъла, верността и авторските права на информацията публикувана на web-страницата, която се поддържа от сървъра на    resto.bg, като се ангажира тя да не е в разрез с Интернет етиката, законите на РБ и международните актове и да не изгражда връзки към други такива страници.
3.    Навременно уреждане от страна на потребителя на всички финансови взаимоотношения с resto.bg като в противен случай се лишава от възможността да предявява        претенции от каквото и да е било естество към resto.bg
4.    В случай на последващо несъгласие с политиката и поставените условия към потребителите от страна на resto.bg,  потребителят може да прекрати предсрочно        взаимоотношенията си с resto.bg но няма право на никакви компенсации и обезщетения.
5.    Потребителят няма право да въвежда информация нарушаваща нормите на морала и добрите нрави, правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията на РБ,    законите и международните актове, както и конфиденциална информация от всякакъв вид.
6.    Потребителят може да използва свободно информацията предоставена от resto.bg, като няма право да я извлича по никакъв начин, с цел създаване и използване в друга    база данни, да я продава, препродава или предоставя на трети лица.
7.    Потребителите на resto.bg се съгласяват да получават и да разглеждат непоискани търговски съобщения от resto.bg
8.    Потребителите на resto.bg се съгласяват, че не са регистрирани в Регистъра на електроните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани        търговски съобщения към Комисията за защита на потребителите. В противен случай и при несъгласие са освободени от ангажимента да ползуват услугите на интернет    сайта resto.bg.
9.    Потребителите на resto.bg са запознати с правата си по Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите, относно получаването на търговски        съобщения от всякакъв вид.
10.    Фирми, които публикуват в resto.bg, се съгласяват с условията, които поставя resto.bg за публикуване на оферти и реклама на нейните страници.
11.    Права и задължения на потребителите на resto.bg

   Потребителите на resto.bg се задължават при ползуване на услугите на сайта resto.bg да не извършват следните деяния:

1.    Записване, съхраняване и разпространение на нелицензиран софтуер,
2.    Осъществяване на неразрешен достъп до системи и ресурси в Интернет-пространството, използвайки за това по неправомерен начин услугите на resto.bg.
3.    Неразрешено разпространяване на авторски материали, увреждащо икономическите права на лицата, притежаващи авторски или сродни на авторските права върху тези    материали;
4.    Накърняване на правата и доброто име на трети лица;
5.    Призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред в Република България или извършване на престъпления, разпалване на вражда или насилие    към личността
6.    Да не разпространява в нарушение на действащото българско законодателство информация и лични данни относно трети лица;
7.    Да не предприема действия, насочени към неправомерно възпрепятстване ползването на услугите на resto.bg от други потребители.
8.    Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощено да представлява, или по друг начин да заблуждава трети    лица относно самоличността си, или принадлежността си към определена група хора;
9.    Да разпространява материали и информация, които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение или съгласие на resto.bg.

   Авторски права и интелектуална собственост

1.    Всички елементи на съдържанието на уебсайтове на resto.bg включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация    или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на resto.bg.
2.    Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на уебсайтове на resto.bg без разрешение на resto.bg и/или носителя на    авторските или сродни права (който легитимира правата си върху съответния продукт по подходящ и общоприет начин) е забранено и се преследва по предвидения от    закона ред.
3.    В случай, че елементи или материали от уебсайт на resto.bg бъдат запаметени на компютъра на потребителя или разпечатани за лична и нетърговска употреба,        потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на resto.bg и неговите партньори.


  на деня "Твърде много от нас не изживяват своите мечти, защото изживяват своите страхове."
Лес Браун още...
line